მიღების წესი

NK–ში  მოსწავლეთა მიღების წესი;

  1. განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე, რომელიც უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის საცხოვრებელ ადგილს და ტელეფონის ნომერს;
  1. ბავშვის დაბადების მოწმობის ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  1. ბავშვის ფოტოსურათი (3X4);
  2. მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები;
  3. ბავშვის ბინადრობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში);
  4. მშობლის ბინადრობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში);
  5. სსსმ მოსწავლის ჯანმრთელობის ცნობა.

         

 

  1.  

რეგისტრაცია

 
პირველ კლასელთა და მობილობის მსურველთა რეგისტრაცია