მიღების წესი

სკოლა–ლიცეუმ NK–ში დაიწყო  2021–2022 სასწავლო წლისათვის  მოსწავლეთა მიღება.

სავალდებულოა შემდეგი საბუთების წარმოდგენა:

  1. განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე; (განცხადების ფორმა ინახება კანცელარიაში)
  1. დაბადების მოწმობის დედანი/მოსწავლის პირადი ნომრით
  1. ორი ფოტოსურათი – 3X4–ზე;
  1. ჯანმრთელობის ცნობა;
  1. ცნობა მშობელთა საქმიანობის შესახებ;

  2. მშობელთა პირადობის მოწმობის ასლები.
  1.  

რეგისტრაცია

 
პირველ კლასელთა და მობილობის მსურველთა რეგისტრაცია