სკოლის შესახებ

მისია:  შპს NK -არის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მისიაა აღზარდოს სწრაფადცვალებად გარემოში ადაპტირებადი ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი მოქალაქე. 

ხედვა:   2028 წლისთვის შპს NK-ს მიერ  შეთავაზებული სასწავლო საგანმანათლებლო პროცესი სრულად მორგებულია მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე და დაფუძნებულია სწავლა-სწავლების ინოვაციურ მიდგომებზე, ხოლო ინფრასტრუქტურული მოწყობა პასუხობს სასკოლო საზოგადოების მოთხოვნებს.

სკოლის ძირითდი ღირებულებებია:

  • ხარისხზე ორიენტირება– ხარისხიანი სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა. მაღალი ხარისხის დამატებითი საგანმანათლებლოს სერვისების მიწოდება;
  • გამჭვირვალობა და ღიაობა– სკოლა ანგარიშვალდებულია სასკოლო თემის წინაშე,  ავრცელებს ინფორმაციას საკუთარი საქმიანობის თაობაზე და ღიაა თანამშრომლობისათვის;
  • გუნდურობა – სკოლისთვის მნიშვნელოვანია თანამშრომლობითი კულტურა და ორიენტირება საერთო მიზანზე;
  • განვითარებაზე ორიენტირებულობა– სკოლა აფასებს საკუთარ საქმიანობას, ეძებს სუსტ მხარეებს და ზრუნავს მათ აღმოფხვრაზე.